Комплексно счетоводно обслужване
Допълнителни счетоводни услуги
Управление на човешките ресурси
Данъчни консултации
Данъчна защита
Бизнес планиране и управление
Юридически услуги
Проектиране и внедряване на системи за управление на човешките ресурси

Анализ и проектиране на длъжностите

Трудови договори
- Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри
- Разработване на колективни трудови договори
- Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки

Анализи и консултации по управление на човешките ресурси, включително управление на заплатите

Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други

Представяне на информация за осигурени лица в персоналния регистър на НОИ

Определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи и професии
Въпроси и Отговори ?!?