Комплексно счетоводно обслужване
Допълнителни счетоводни услуги
Управление на човешките ресурси
Данъчни консултации
Данъчна защита
Бизнес планиране и управление
Юридически услуги
Eлектронни фактури към клиенти
- Регистриране и осчетоводяване на плащания
- Осчетоводяване на фактури от доставчици

Електронно банкиране
- Плащане към доставчици и към бюджета
- Текущо следене на постъпления
- Актуално салдо по банкови сметки

Осчетоводяване на митнически декларации и документи

Отчитане пред БНБ в съответствие с Валутния закон

Работни заплати
- Изчисляване на заплати
- Изготвяне на ведомости за работни заплати
- Начисляване на социални и здравни осигуровки
- Подаване на декларации с данни за осигурените лица в НОИ /вкл. и по електронен
  път/

Изготвяне на граждански договори и начисленията, свързани с тях

ДДС декларации и дневници за покупки и продажби с възможност за подаване по електронен път

Дълготрайни активи
- Заприхождаване на дълготрайни активи
- Начисляване и осчетоводяване на амортизации
- Изговяне на данъчни и счетоводни амортизационни планове

Изчисляване на алтернативни, местни и корпоративни данъци на периодична база

Подаване на документи в съответните учреждения и ведомства

Поддържане на контакти с банките

Междинни и годишни счетоводни отчети
- Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети съгласно Международните
  стандарти за финансови отчети или Националните счетоводни стандарти
- Изготвяне на годишни статистически отчети
- Изготвяне на консолидирани финансови отчети
- Оповестяване и публикуване
Въпроси и Отговори ?!?